Wat is vrijmetselarij?

Geen kerk, geen leer, geen stelling

De vrijmetselarij is geen kerk met een leer, een geloof of wetten, verkondigd door een pastoor, predikant, rabbijn of een andere ayatollah. Het is ook geen afdeling van het Humanistisch Verbond, al is er enige gelijkenis. Het is ook geen politieke partij, een filosofische school of vakbond. Vrijmetselarij laat zich niet manipuleren, dwingen of inperken met welke goede of slechte bedoeling ook. Zij is dermate bezorgd om de vrijheid van mening, de gewetensvrijheid en de vrijheid van meningsuiting van haar leden, dat zij, behoudens een uitdrukkelijk mandaat, niet bereid is de meningen van allen en iedereen tot één standpunt te herleiden.

Gewoon onszelf

De vrijmetselarij ronselt of bekeert niet, verdedigt geen ideologie en heeft geen nood aan enige erkenning om haar bestaan te wettigen. Uit eerbied voor de democratische maatschappij waarin zij leeft, uit zij zich wel, zij het in alle discretie.  Zij is een, door de eeuwen heen, empirische en in lagen opgebouwde gemeenschap. Als een vereniging met een eigen aard, gaat zij ook haar eigen weg

Vrijmetselaar word je door de anderen

Vrijmetselaar word je niet door dat voor je zelf te verklaren maar door erkenning vanwege andere vrijmetselaars. Je kan het vrijmetselaar zijn niet claimen, zeker niet ten aanzien van niet-ingewijden, het is een hoedanigheid die je door herkenning en erkenning vanwege andere vrijmetselaars aangemeten wordt.

Loge

Het begrip loge geldt zowel voor een groep vrijmetselaars als de ruimte waar zij bijeen komen. Loges verenigen zich in obediënties zoals het “Grootoosten van België” er een is. Die obediënties hebben vooral een administratieve opdracht. De vrijmetselaarsarbeid gebeurt in de loge en is het werk van vrije en eerlijke mannen en vrouwen in hun loge, die op haar beurt vrij en soeverein is.

Activiteit

De samenkomsten zijn beperkt tot de leden. Zij volgen ritussen, ritualen, tradities en “geheimen”; zij steunen op symbolen, methodieken en de regels van het vrij onderzoek. Zelfkennis en de ontdekking van de ander staat  in onze arbeid voorop. De zelfkennis en de plaats van de mens in de gemeenschap zijn de oudste onderdelen van onze zoektocht  naar wijsheid.

Andere tijd en ruimte

Die werkzaamheden gaan door in een symbolisch van de buitenwereld verschillende tijd en ruimte. De cyclussen van de loge-arbeid laten toe vast te pinnen wat blijft en wat onveranderlijk is uit te zeven van de waan van de dag. Zij leiden tot de vervolmaking van de ingewijde en zouden moeten bijdragen tot de verbetering van de mensheid.

bron: www.gob.be