Beginselverklaring

Portus is een vrijmetselaarsloge voor mannen en vrouwen, werkend in Gent met als motto “Waar stromen ons samen brengen”. Door hun aansluiting scharen de leden van Portus zich achter de onderstaande verklaring en de engagementen die de werkplaats heeft aangegaan.

Wie?

1. Portus staat open voor alle vrij denkende en rechtschapen mensen, die de beginselen van vrij onderzoek onderschrijven en mee willen ijveren voor een democratische en seculiere maatschappij. Daarbij maakt de werkplaats geen onderscheid op grond van afkomst, ras, geslacht, seksuele geaardheid, levensbeschouwing of geloof.

Rekrutering

2. Bij het rekruteren van nieuwe leden wordt gestreefd naar een weerspiegeling van de etnische en culturele verscheidenheid van onze maatschappij. Portus kiest voor de inwijding van zowel mannen als vrouwen. Alle zittingen, met uitzondering van die in familiezaken, worden voor erkende zusters en broeders opengesteld.

Wat?

3. Maatschappelijke betrokkenheid en warme broederlijkheid zijn de pijlers van de werkplaats. Portus profileert zich als ontmoetingsplaats voor sociale, ecologische, ethische en filosofische reflectie en herbronning, en heeft tegelijkertijd aandacht voor een hechte samenhang en een goede sfeer waarin (zelf)relativering en non-conformisme hun plaats vinden.  

Werking

4. De werkplaats moet transparant en democratisch functioneren en heeft in die zin haar statuten ontworpen. Machtsargumenten, ontleend aan profane of maçonnieke achtergronden, zijn in de werkplaats van geen tel.

Rituaal

5. Trouw aan de traditie vinden ritualen en symboliek hun plaats in de werkplaats. In een eigentijdse hertaling moeten ze de cohesie in de werkplaats versterken en de dialoog ondersteunen. Een andere, al of niet verborgen, betekenis hebben ze niet.  

Openheid

6. De werkplaats streeft een zo groot mogelijke openheid na. Ze zoekt contact met andere werkplaatsen, ook in Franstalig België en in het buitenland en treedt, wanneer er consensus is over inhoud en opportuniteit, naar buiten.

Engagement

7. De werkplaats verwacht van haar leden dat zij zich daadwerkelijk inzetten voor de realisatie van de doelstellingen uit deze beginselverklaring. Ze verwacht een grote betrokkenheid binnen de groep, en gaat er vanuit dat de individuele leden ook buiten de loge hun maatschappelijk engagement concretiseren.

Toelichting bij de beginselverklaring

De nummering volgt die van de verklaring zelf.

1 & 2  Wie?

De werkplaats zal met grote zorg nieuwe zusters of broeders inwijden of affiliëren. Deze moeten in staat zijn de rituelen te beleven, de  principes van de maçonnerie kunnen assimileren en onderschrijven en bereid zijn ze in de profane wereld om te zetten.

Wat deze principes betreft, staan voorop:

Onze verknochtheid aan de universele rechten van de mens en aan het vrij onderzoek dat elke vorm van dogma, fanatisme, fundamentalisme of niet-wetenschappelijke  houding afkeurt.

Broederlijkheid als sociaal interactiemodel om de individuele eenzaamheid te lenigen.

Gelijkheid, respect voor verscheidenheid en empathie.

Iedereen die bereid is deze uitgangspunten te aanvaarden en die kan aantonen over de vereiste gemoedsgesteldheid te beschikken, kan bij ons aansluiten, zonder onderscheid op grond van geslacht, huidskleur, afstamming, nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap.

3. Wat?

De werkplaats moet zich regelmatig bezinnen over maatschappelijke ontwikkelingen en de impact daarvan op haar methoden, op het maçonnieke gedachtegoed en op de handelende maçon. De in de 18de en 19de eeuw gewortelde principes waarop de vrijmetselarij is gebaseerd, moeten voortdurend aan de veranderende maatschappelijke situatie getoetst, aangevuld of aangepast worden.

Daarbij staan het ontwikkelen van een kritische houding en het zoeken naar mogelijkheden voor persoonlijk engagement centraal. Creationisme of het geloof in intelligent design en andere opkomende niet- of zelfs antiwetenschappelijke strekkingen moeten actief bestreden worden omdat de aanhangers ervan weigeren een rationeel discours te voeren met andersdenkenden.

Maar: dit alles mag ons niet blind maken voor het gevaar van een te eenzijdig inhoudelijke of intellectuele oriëntatie, voor het gevaar om een “kille werkplaats” te worden. Daarom zal de werkplaats ook een belangrijk deel van haar inspanningen richten op de betrokkenheid, de cohesie, de warme broederlijkheid en de gezelligheid binnen de loge.

4. Werking

In de werkplaats zal alle machtsinvloed, zowel profaan als maçonniek geweerd worden, zodat de zusters en broeders zich in maximale vrijheid kunnen uiten en in alle broederlijkheid ook de meest antagonistische ideeën met elkaar kunnen uitwisselen.

De nieuwe werkplaats zal steeds waakzaam toezien op haar groei. Zij neemt zich voor op termijn de noodzaak voor toekomstige uitzwermingen vroegtijdig te detecteren en te begeleiden.

5. Rituaal

Het rituaal wordt gebald en sober gehouden. Bij eventuele verdere uitwerking moet  het emotioneel sterk en met gevoel voor esthetiek worden gehouden. Esthetisch gevoel is belangrijk omdat het dikwijls ook het ethisch gevoel helpt ondersteunen. We zetten ons niet per se af tegen de boekgodsdiensten maar we mijden in onze ritualen elke verwijzing naar een hogere macht of opperbouwmeester.

6. Openheid

Wanneer er consensus wordt gevonden over inhoud en opportuniteit, zal de werkplaats haar verantwoordelijkheid nemen en buitenhuis maatschappelijk stelling nemen. Dat kan b.v. door het bekend maken van een standpunt of het organiseren van activiteiten die open staan voor niet-maçons en kunnen bijdragen tot het maatschappelijk debat.  

Een belangrijk element daarbij vormt onze gehechtheid aan Gent als stad van kennis en cultuur, als studentenstad, als plek van vele spin-offs van toponderzoek, maar ook als een multiculturele stad met schrijnende armoede, met heel wat asielzoekers en mensen zonder papieren. We ondersteunen daarom initiatieven die ethische en materiële noden lenigen en hebben daarbij aandacht voor: het recht op onderdak, het recht op een waardig levenseinde, het recht op onderwijs, voor de ecologische voetafdruk, voor het recht op vrije keuze van levenspartner, het recht op fysische integriteit, …

7. Engagement

We realiseren ons dat de maçonnieke energie begrensd is. Het is duidelijk dat niet iedereen aan alle zittingen actief kan participeren en daarbuiten nog aan de projecten van de werkplaats kan werken.

Maar dit besef mag geen alibi zijn voor afstandelijkheid, laat staan onverschilligheid. We verwachten van de leden dat zij, ieder naar eigen vermogen, maximaal deelnemen aan de werkzaamheden van de werkplaats. En dat zij ook buiten de loge, individueel en in eigen naam, getuigen van hun maatschappelijk engagement. Uitspraken en stellingnames in deze context binden alleen hen zelf en niet de andere leden, laat staan de maçonnerie in het algemeen.